Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку

Соціалізація відносин у сфері праці в контексті стійкого розвитку: монографія / [А.М. Колот, О.А. Грішнова, О.О. Герасименко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. А.М. Колота. — К.: КНЕУ, 2010. — 348 с.

Розглядаються теоретико-методологічні засади гармонізації відносин у сфері праці на основі їх соціалізації. Значна увага приділяється механізмам та інструментам соціалізації відносин у сфері праці. Розкрито питання соціальної відповідальності бізнесу та корпоративної культури підприємств у контексті завдань стійкого розвитку. Виокремлено проблеми та імперативи розвитку економіки й соціальної політики в Україні.

Для науковців, економістів-практиків, працівників органів державної виконавчої влади, представників сторін соціального партнерства, викладачів, аспірантів та студентів економічних напрямів підготовки.

 
ЗМІСТ  
1. Теоретико-методологічні засади соціалізації соціально-трудових відносин як фактору розвитку соціальної держави 6
1.1. Соціалізація відносин у сфері праці як складова соціалізації економіки 6
1.2. Методологічна та науково-практична підстава формування засад соціалізації соціально-трудових відносин як основи розвитку соціальної держави 10
1.3. Формування та розвиток системи соціально-трудових відносин: інституціональні аспекти 17
1.4. Вплив європейських глобалізаційних процесів на стан та перспективи розвитку соціально-трудових відносин 27
2. Вплив глобалізації економіки на розвиток соціального діалогу 39
2.1. Глобалізація і соціальний діалог – сучасне наповнення та практичне застосування 39
2.2. Тенденції глобалізації світової економіки і їх вплив на соціальну безпеку та рівень життя населення України 44
3. Тенденції та закономірності в сучасній соціальній політиці та соціальній безпеці України 50
3.1. Аналіз макроекономічних показників формування соціальної політики та соціальної безпеки 50
3.2. Характеристика основних параметрів рівня життя населення 61
3.3. Оцінка стану та тенденцій розвитку трудового потенціалу як основи національної безпеки України 77
3.4. Оцінка параметрів стану ринку праці як індикаторів ефективності використання трудового потенціалу в Україні 99
4. Сучасна парадигма реформування державної демографічної політики, політики розвитку соціальної інфраструктури, політики зайнятості сільського населення, політики у сфері зовнішніх трудових міграцій та розвитку людських ресурсів 112
4.1. Характеристика моделей соціальної політики в державах з ринковою економікою та проблеми вибору моделі соціальної держави в Україні 116
4.2. Сучасна парадигма державної демографічної політики 120
4.3. Напрямки вдосконалення державного регулювання розвитку соціальної інфраструктури 133
4.4. Методичні підходо щодо реформування політики зайнятості сільського населення в Україні 144
4.5. Концепція регулювання міждержавної трудової міграції (проект) 144
4.6. Сучасна парадигма політики розвитку людських ресурсів 161
5. Принципові положення побудови програм трансформації політики доходів, зайнятості, соціального захисту та становлення середнього класу 174
5.1. Механізм державного регулювання доходів: пріоритети і напрямки 174
5.2. Напрямки трансформації політики зайнятості населення 187
5.3. Напрямки трансформації соціального захисту населення 194
5.4 Концепція формування державної політики становлення середнього класу в Україні (проект) 202
Висновки 204
Рекомендації 213
Список літератури 223

 

Остання редакція: 23.10.14