Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Рамазанов Султанахмед Курбанович

Кафедра:Кафедра інформаційних систем в економіці
Посада:професор
Вчене звання:професор
Науковий ступінь:доктор технічних наук
Стаж роботи:48 років
Біографія:

Керівник проектної групи (гарант) освітньо-професійної програми «Системи штучного інтелекту» спеціальності 12 «Комп’ютерні науки» галузі знань 12 «Інформаційні технології».

Математик, кібернетик, сінергетик, екологічний економіст, фахівець з проектування та розробки інтегрованих інформаційних систем управління складними соціально-еколого-економічними об'єктами з елементами штучного інтелекту, а також організатор науки, освіти та управління науковими роботами та проєктами. Почесний професор Східноукраїнського національного університету імені В. Даля і Полтавського університету економіки та торгівлі. 

Професор, доктор технічних наук, доктор економічних наук. Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник освіти України.

Професор кафедри інформаційних систем в економіці.

Народився у 1949 р. у маленькому високогірному аулі Хрюг Ахтинського району Дагестанської АРСР  у багатодітній родині колгоспників. У 1968 р. з медаллю закінчив середню школу і вступив на математичний факультет Донецького державного університету. Після закінчення навчання і здобуття кваліфікації «Математика», у 1973 р. Султан Курбанович як відмінник отримав направлення на роботу в обчислювальний центр Ворошиловградського машинобудівного інституту, де розпочав свій  трудовий шлях молодшим науковим співробітником. Згодом С. К. Рамазанов – асистент, старший викладач і доцент кафедри технічної кібернетики і систем керування, створеної у 1975 році на базі ОЦ за його безпосередньої участі.

У 1989 р. Рамазанова С.К. обрали завідувачем кафедри технічної кібернетики і систем керування, а упродовж 1998-2016 рр. він очолював кафедру економічної кібернетики СНУ ім.В.Даля.

З 2001 р. Рамазанов С.К. – декан факультету управління, що згодом був перейменований як факультет інноваційної економіки й кібернетики. У 1982 р. в Інституті кібернетики АН України (м. Київ) захистив кандидатську дисертацію за фахом  «Технічна кібернетика  й теорія інформації». У 1997 р. – захистив докторську дисертацію за  двома  спеціальностям:  «Інженерна екологія» і «Промисловий транспорт», а через десять років (2008 р.) – другу докторську дисертацію за фахом «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці».

Професор Рамазанов С.К. є  Академіком академій: Міжнародної академії інформатизації, Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності, Академії економічних наук України, Транспортної академії наук України, Академії технологічних наук України. Член Всеукраїнського союзу учених-економістів.

Нагороди: Присвоєно звання «Заслужений діяч науки і техніки України», нагороджений: медаллю «Відмінник освіти України»,  медаллю ім. М. В. Ломоносова і орденами Міжнародної академії наук екології і безпеки життєдіяльності «За заслуги в науці»  і  «За заслуги в освіті». Має 3 Почесних грамот МОН України. Присвоєно звання «Заслужений діяч Транспортної академії України».  Атестат за 1-е місце по рейтингу «Вчений року» у СНУ ім. В. Даля. Нагороджений відзнакою Українського Реєстрового Козацтва «Срібний козацький хрест» ІІ ступеня. Ветеран праці.

Освітні спеціальності:

ВНЗ: Математика  (вища освіта, Донецьк, 1973), Фінанси  (вища освіта, Луганськ, 2001).

ДАК (ВАК)Тема кандидатської. дисертації«Оцінювання і ідентифікація стохастичних мультиплікативно-адитивних сумішей». Шифр і найменування спеціальності: 05.13.01 – Технічна кібернетика та теорія інформації, 1982 р.

Тема 1-ї докторської дисертації«Автоматизація управління виробничо-транспортним комплексом в системі екологічного моніторингу». Шифр і найменування спеціальності:  05.26.05 –  Інженерна екологія1997 р.;  05.22.12 – Промисловий транспорт, 1997 р.

Тема 2-ї докторської дисертації:  «Моделі і інформаційні технології еколого-економічного управління виробничою системою в нестабільному середовищі». Шифр і найменування спеціальності:  08.00.11 – Математичні методи, моделі і інформаційні технології в економіці, 2008 р.

Наукова школа і круг інтересів: «Інтелектуальні і нелінійні методи моделювання і управління складними системами»: «Інтелектуальні системи і технології моделювання, прогнозування, управління і прийняття рішень з еколого-економічного моніторингу»,  «Комп'ютерне і математичне моделювання еколого-економічних, медико-біологічних та технологічних процесів і систем», «Нелінійне моделювання в соціально-економічних і екологічних системах». «Системи і технології штучного інтелекту».

Він керує аспірантурою і докторантурою за спеціальностями: 05.13.03 – «Системи і процеси управління»  і 08.00.11 – «Математичні методи, моделі і інформаційні технології в економіці».

Підготував 1 доктора  і  14 кандидатів наук (за 5 науковими напрямками), у тому зі спеціальності «ІТ»:

 • Руденко М.А. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕЧІТКОЇ ІНФОРМАЦІЇ – 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Ляшенко Т.В. АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ ЛІКАРСЬКИХ РІШЕНЬ (НА ПРИКЛАДІ ТИРЕОТОКСИЧНОГО СЕРЦЯ) – 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології.
 • Кривошеєв К.В. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ДІАГНОСТУВАННІ ОЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ – 05.13.06 – Інформаційні технології.
 • Крупський К.Л. МОДЕЛІ, МЕТОДИ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ПРАЦІ ТА СИСТЕМИ ОСВІТИ – 05.13.06 – інформаційні технології. 

Головні і нові наукові результати (до 2010): Інтегрована інтелектуальні комп'ютеризована система еколого-економічного  моніторингу, моделювання і управління техногенним промисловим підприємством у нестабільній і кризовій ситуації – це є новою науковою парадигмою в сучасному управлінні складними промисловими техногенними системами і процесами.

Інтереси в освітній і науковий діяльності: математика, кібернетика, синергетика і нелінійна динаміка, інформаційні системи і технології, штучний інтелект, екологічна економіка, соціо-гуманітарні технології, транспорт, медицина.

Публікації:  Всього – 506  наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі: 43 монографій, 2 підручники і 12 навчальних посібників.

Рамазанов С.К. є експертом  Наукової ради МОН Україні (секц. «Інформатика і кібернетика»).

Важливі результати с 2014 року, тобто  публікації за останні 6 років  (з 2014 по 2020 роки)  – 28 монографій, 11 статей за кордоном. 2016-2017 роки  3  учні захистили кандидатські дисертації.

Статистика цитування (19.02.21) – 756; h-індекс – 14; i10-індекс – 19.

Професор Рамазанов є організатором і модератором науково-методологічних Круглих столів (8), а також науковим керівником  Міжнародних науково-практичних конференцій (3).

Є членом 8 редакційних колегій наукових видань: у тому числі  Голова редакційної колегії науково-виробничого журналу «Часопис економічних реформ» СНУ ім. В.Даля та  Вчений секретар міжнародного журналу «ACCESS – Access to science-business-innovation in digital economy» (Університет ім. святих Кирила й Мефодія у Велике Тирново, Болгарія).

Головні результати Рамазанова С.К. в ВНЗ України.  Організація кафедри кібернетики (1975 р. Луганськ). Відкриття (ліцензування) та акредитація 5 спеціальностей (1985-2012 роки) та спеціалізації «Системи штучного інтелекту»  (2020 р. в КНЕУ). Гарант освітньої програми «Системи штучного інтелекту». Підготував і вів заняття (лекції, практика, семінари й т.д.) зі  26  загальноосвітніх та спеціальних дисциплін (до 2016 р.). Підготував і веде заняття по 4 новим спецкурсам (з 2016 р. в КНЕУ). Підготував 2 підручники та 12 навчальних посібників.

Реальні практичні результати з НДОКР. Під керівництвом професора Рамазанова С.К. за майже 30 років (1988-2018 рр.) виконано:  45 науково-технічних програм та проєктів, в т.ч. 31 госпдоговірна – на суму  6 599,21 тис. грн; 1 міжнародна програма – на суму 70 тис. грн; 13 бюджетних – суму 2764,52 тис. грн.

Загальна сума фінансування усіх НДОКР складає   10 млн.  433,73 тис. грн.

Загальний стаж роботи професора  Рамазанов С.К. в ВНЗ України  –  48 років (з 1973р.). 28 років – завідувач кафедри та одночасно 13 років – декан факультету ІЕ і кібернетики (СНУ ім. В. Даля:Луганськ і  Сєвєродонецьк). З 2014 – професор кафедр в ПУЕТ (Полтава)  і  в КНЕУ (Київ).

Про проф. Рамазанова С.К.  можна  також прочитати в  наступних публічних виданнях:

 • Науковці України. 30 років досягнень успіхів і визнання. - К.: вид-во «Альфа – Віта Груп». 2021. – С. 136-137.
 • Науковий потенціал України. Київський літопис XXI століття. / Під. ред. Б.Є. Патона. – Київ, 2009.- С.193.
 • Науковці України. Еліта Держави. – Київ, 2010. – С. 173.
 • Ми – далівці. Ювілейне видання. – Київ: Видавничий центр «Логос України», 2010. – С. 140-149.
 • Журнал «Луганщина в лицах», Луганськ, 2011. – С.34
 • Журнал «Интервью Украина», Донецьк, 2013. – С.35.
 • Журнал «Дагестан: экономика, политика, культура», 2013, № 10(97).
 • Часопис економічних реформ, № 4(36), 2019. – С. 121-123.
 • Економічний вісник Донбасу № 1(59), 2020. - С. 218-219.
 • Вікіпедія  «Рамазанов Султан Курбанович».

Із науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами, виконаними і впровадженими під керівництвом професора Рамазанова С. К. можна ознайомитись тут.

Найбільш важливі наукові здобутки професора Рамазанова С.К. у сфері інтелектуальних систем і технологій, систем штучного інтелекту (механотроніка, робототехніка, інтелектуальне управління і прийняття рішень у різноманітних складних системах, в т.ч. промислових) представлено тут

Розгорнутий перелік наукових праць професора Рамазанова С.К. наведено тут