Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Академічна доброчесність

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана значну увагу приділяє дотриманню правил та принципів академічної доброчесності в освітньо-науковому процесі. Впровадження таких принципів академічної доброчесності означає, що в процесі навчання тадослідницької роботи студенти, здобувачі освіти, викладачі та науковці мають дотримуватись, передусім, принципів чесної, відповідальної праці та навчання.

З метою поширення практичних знань і навичок у впровадженні основних принципів академічної доброчесності в Університеті проводяться тренінги, семінари, конференції.

Становлення системи забезпечення академічної доброчесності в КНЕУ відбувалося поступово протягом 5-річного періоду, у відповідності з етапами формування законодавчої бази на загальнодержавному рівні.

Базовими нормативними документами в Університеті є: Кодекс корпоративної культури (Етичний кодекс); Положення про академічну доброчесність та етику академічних взаємовідносин; Положення про Комісію з етики; Положення про групу сприяння академічній доброчесності; інші нормативні документи щодо здійснення відповідних видів освітньо-наукової діяльності у закладі вищої освіти, в яких у тому числі відображаються питання академічної доброчесності.

Відображені в них норми та рекомендації враховано у Положенні про організацію освітнього процесу в Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», затвердженому Вченою Радою Університету (протокол №10 від 30.05.2019). Зокрема, Положення містить розділ 14 «Дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього процесу» та у Тимчасовому положенні «Про академічну доброчесність в Державному Вищому Навчальному Закладі «Київський Національний Економічний Університет імені Вадима Гетьмана», затвердженому та введеному в дію Наказом ректора ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана» (від 30 березня 2020 р. № 163).

 

З метою розвитку єдиної організаційної культури та високих морально-етичних якостей учасників освітнього процесу з 01.01.2018 р. введено в дію Етичний кодекс ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

За наказом ректора №11-К від 10.01.2018 р зміст Етичного кодексу доведений до відома всіх, хто залучений до освітнього процесу. Відповідно до нього усім представникам університетської спільноти наказано керуватись у повсякденній роботі етичними принципами і моральними нормами Етичного кодексу.

Учасники освітнього процесу повинні бути взірцем етичної поведінки та допомагати іншим у розвитку такої поведінки. Важливо запобігати та уникати порушення норм етичних стандартів унаслідок конфлікту інтересів, утримуватись від будь-яких форм корупції, дотримуватись вимог законодавства, нормативних актів та загальноприйнятих правил поведінки, а також вирішувати конфліктні ситуації конструктивно, в атмосфері взаєморозуміння та поваги, предметно та справедливо.

У 2019 р. в Університеті було розроблено проект Кодексу академічної доброчесності, який визначає стандарти здійснення освітньо-наукової діяльності на основі повного дотримання основних моральних і правових норм академічної поведінки. У 2020 році прийнято «Положення про академічну доброчесність». Разом з Етичним кодексом Університету та іншими документами, що регламентують політику забезпечення академічної доброчесності у освітньо-науковій діяльності Університету, «Положення про академічну доброчесність» забезпечує дотримання принципу нетерпимості до будь-яких порушень академічної доброчесності.

Відповідно до Закону України «Про освіту» академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Академічна доброчесність базується на 6 простих та зрозумілих цінностях: чесність, довіра, справедливість, повага, відповідальність та відвага. Повага до власної думки починається з поваги до думок інших, а повага до власного тексту — з поваги до чужих.

Чесність у навчанні та викладанні є базовою умовою побудови довіри між усіма, причетними до освітнього процесу. Відвага ж є здатністю чинити доброчесно всупереч страху чи тиску та вимагати від себе того ж, чого очікуєте отримати від інших. Ці постулати є основою функціонуванняуніверситетськоїспільноти на засадах довіри, взаємоповаги та честі.

Дотримання академічної доброчесності

Дотримання академічної доброчесностіпедагогічними, науково-педагогічними та науковими працівникамипередбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Дотримання академічної доброчесностіздобувачами освітипередбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;

фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;

обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;

списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;

хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

Відповідальність за порушення принципів
академічної доброчесності

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання;
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання;
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

Запорушення академічної доброчесності здобувачі освітиможуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
 • повторне проходження навчального курсу;
 • відрахування із закладу освіти (крім осіб, що здобувають загальну середню освіту).

Поширення принципів академічної доброчесності

У період 2017-2022 рр. в Університеті було реалізовано комплекс заходів щодо поширення принципів академічної доброчесності (див. «Заходи щодо поширення принципів академічної доброчесності»).

Остання редакція: 05.03.24